Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj SF.3.4.11.01 za projekt „Zajedno za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“ sklopljenog 11. ožujka 2024. godine, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., općinski načelnik Općine Vrbje raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto „Pružatelj_ica usluge pomoći u kući“ u sklopu projekta „Zajedno za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“, PDP „Zaželi – Prevencija institucionalizacije“

Pozivaju se zainteresirane osobe s područja općine Vrbje na dostavu prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zajedno za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“ financiranog iz PDP „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za radno mjesto:

•          Pružatelj / pružateljica usluge pomoći u kući

Broj traženih radnika/ica: 15

Mjesto rada: područje općine Vrbje

Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme – 33 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Predviđena plaća: u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.

Opis poslova:

1.         organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)

2.         obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)

3.         održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)

4.         zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Svaki zaposleni radnik/ica pružat će potporu i podršku za najmanje 6 korisnika_ica.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

•          punoljetnost

•          hrvatsko državljanstvo

Potrebna dokumentacija za prijavu:

•          vlastoručno potpisana prijava na Javni poziv (dostupna na web stranici Općine i u JUO Općine)

•          životopis

•          dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome ili druge relevantne potvrde)

•          dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja), ne starija od 3 mjeseca

•          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice ili preslika putovnice ili vojne iskaznice).

Prednost pri zapošljavanju dat će se dugotrajno nezaposlenim osobama, teže zapošljivim osobama, ranjivim skupinama, te osobama s prethodnim radnim iskustvom na sličnim ili istim poslovima.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, broj telefona).

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Vrbje

Kralja Tomislava 4

35423 Vrbje;

ili putem elektronske pošte na adresu:

esf.vrbje@gmail.com

s naznakom: „Javni poziv – „Zajedno za aktivne zlatne godine“,

u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva, a najkasnije do 2. travnja 2024.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Javni poziv.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog Javnog poziva bit će pozvane na intervju. Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/povukla svoju prijavu.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Vrbje

O rezultatima Javnog poziva kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Vrbje, osobno ili putem e-maila: esf.vrbje@gmail.com.

Kandidati_kandidatkinje prijavom na oglas pristaju da Općina Vrbje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju Javnog poziva obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe Javnog poziva i projekta, od strane ovlaštenih osoba za provedbu istih. Općina Vrbje će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.