Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 984-01/23-01/29, Ur. broj: 524-07-02-01-01/1-24-26, od 8 ožujka 2024. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj SF.3.4.11.01.0012 od 11. ožujka 2024. godine za projekt „Zajedno za aktivne zlatne godine“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., PDP-a „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Općina Vrbje raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

„Zajedno za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“

za korisnike_ice, pripadnike_ice ciljnih skupina

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih korisnica i korisnika, pripadnika_ica ciljnih skupina, za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zajedno za aktivne zlatne godine“ kroz koji će se korisnicima i korisnicama projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama, te osobama s invaliditetom uključuje:

a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili

b. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili

c. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili

d. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 90 starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja općine Vrbje.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA KORISNIKE_ICE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina života i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Za osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom, odnosno višečlanom kućanstvu u kom slučaju svi članovi_ice kućanstva moraju biti pripadnici_ice ciljnih skupina ovog Poziva:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, odnosno višečlanom kućanstvu u kom slučaju svi članovi_ice kućanstva moraju biti pripadnici_ice ciljnih skupina ovog Poziva i

• čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

U višečlanim kućanstvima svi članovi_ice kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine.

Za odrasle osobe s invaliditetom:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi_ice kućanstva pripadnici_ice ciljnih skupina ovog Poziva i

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Osobe starije od 65 godina:

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob korisnika_ice;

• Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža;

• Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva;

• Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Za odrasle osobe s invaliditetom:

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;

• Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva;

• Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti;

• Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj.

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom.

Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu, te ih se može preuzeti:

– osobno u JUO Općine Vrbje na adresi Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje;

–  putem web stranice Općine Vrbje: https://vrbje.hr/

Kontakt osoba vezano uz podnošenje iskaza interesa je Barbara Jurčević,

telefon 035 345 228 (radnim danom od 8.00 h do 12.00 h) te e-mail: esf.vrbje@gmail.com.

Napomena: Općina Vrbje će slati na provjeru popis pripadnika_ica ciljne skupine Zavodu za socijalni rad, u svrhu provjere da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent ili čiji roditelj ili drugi član obitelj nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebnu skrb o njoj.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Ovaj poziv je otvoren trajno do popunjavanja kapaciteta korisnika_ica projekta.

Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 25. ožujka 2024. do 31. siječnja 2027.

Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je predati/poslati u Općinu Vrbje na jedan od sljedećih načina:

  1. Osobnim dolaskom u JUO Općine Vrbje na adresu Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje
  2. Poštom na adresu Općine Vrbje na adresu Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje, uz naznaku za projekt „Zajedno za aktivne zlatne godine“
  3. Elektroničkom poštom na e-mail adresu: esf.vrbje@gmail.com

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem sljedećih dodatnih kriterija:

  1. prednost imaju osobe s invaliditetom
  2. prednost imaju osobe u većem riziku od siromaštva (niža mjesečna primanja)
  3. prednost imaju osobe koje žive u naseljima bez trgovine osnovnim namirnicama (Sičice, Dolina, Mačkovac, Savski Bok, Visoka Greda) te naseljima bez javnog prijevoza unutar općine.